- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างรายการโรงฝึกงานของโรงเรียนวัดเกาะแก้ว

          ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผู้รับมอบอานาจจากเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะทาการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างรายการโรงฝึกงาน แบบ 312 กรมสามัญ จานวน 1 รายการ ของโรงเรียนวัดเกาะแก้ว ตามรายการรายละเอียดการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแนบท้ายประกาศนี้ โดยกาหนดดูสถานที่และสภาพอาคารที่จะทาการรื้อถอนได้ที่ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ตาบลบางตะบูนนอก อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ วันที่ 14 มกราคม 2558 ถึงวันที่22 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และกาหนดขายทอดตลาดในวันที่ 23 มกราคม 2558 กาหนดให้ลงชื่อเข้าสู้ราคาพร้อมวางหลักประกัน ตั้งแต่เวลา 09.00น. ถึง 10.30 น. และดาเนินการขายทอดตลาดในเวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
          ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง รายการโรงฝึกงาน แบบ 312 กรมสามัญ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 0-3242-5338 ต่อ 105 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศที่แนบมานี้)