- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจตรวจเช็คความพร้อมห้องน้ำโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน ขานรับนโบาย "สุขาดี มีความสุข"

   วันที่ 7 -  9 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสุขาดี มีความสุข ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย นางวิรัตน์ เสรีกุล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวเจนจิรา พราหมณ์ชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าติดตาม ให้คำปรึกษา สนับสนุน การปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนที่ได้รับกาจัดสรร จำนวน 48 โรงเรียน

โดยการติดตามปรับปรุงเรื่องการซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียน เป็นไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง ทุกท่านที่ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซม

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการปรับปรุงห้องน้ำ ครั้งที่ 1/2567 ประกอบด้วย

1.โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม
2.โรงเรียนบ้านไร่ดอน
3.โรงเรียนวัดเวียงคอย
4.โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี
5.โรงเรียนวัดสิงห์
6.โรงเรียนวัดหนองหว้า
7.โรงเรียนบ้านบ่อโพง
8.โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง
9.โรงเรียนบ้านดอนยาง
10.โรงเรียนวัดถิ่นปุรา
11.โรงเรียนบ้านบ่อขม
12.โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ
13.โรงเรียนวัดบางทะลุ
14.โรงเรียนบ้านบางกุฬา
15.โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง
16.โรงเรียนบ้านโตนดน้อย
17.โรงเรียนวัดโพพระใน
18.โรงเรียนวัดลาดโพธิ์
19.โรงเรียนวัดพระรูป
20.โรงเรียนวัดเพรียง
21.โรงเรียนบ้านบ่อหวาย
22.โรงเรียนบ้านหนองพลับ
23.โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก
24.โรงเรียนวัดโพธิ์
25.โรงเรียนวัดทรงธรรม
26.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13
27.โรงเรียนวัดดอนทราย
28.โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร
29.โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม
30.โรงเรียนมิตรภาพที่ 34
31.โรงเรียนบ้านคลองมอญ
32.โรงเรียนวัดลัด
33.โรงเรียนบ้านสามแพรก
34.โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ
35.โรงเรียนวัดบางลำภู
36.โรงเรียนบ้านบางหอ
37.โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
38.โรงเรียนวัดนอกปากทะเล
39.โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
40.โรงเรียนวัดสมุทรโคดม
41.โรงเรียนวัดสมุทรธาราม
42.โรงเรียนบ้านหนองไผ่
43.โรงเรียนบ้านสามเรือน
44.โรงเรียนบ้านปากรัตน์
45.โรงเรียนบ้านจะโปรง
46.โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
47.โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง
48.โรงเรียนวัดบันไดทอง

alt

alt

alt

ภาพ  เจนจิรา พราหมณ์ชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์  รายงาน