- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566

   วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 (ระดับเงิน) ดำเนินการประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ ณ โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ โรงเรียนบ้านเนินรัก และโรงเรียนบ้านหนองชุมพล โดยรายนามคณะกรรมการฯ ได้แก่

1. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางสาววริสญา พิมพ์สวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) กรรมการ
3. นายอนุพงษ์ โชติรักษ์ ผอ.โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) กรรมการ
4. นางสาวทัตธนันท์ พุ่มนุช  นักวิชาการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุธิตชา ศิริเวช เจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเลขานุการ

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ขอขอบคุณภาพจาก   สุธิตชา ศิริเวช   เจ้าพนักงานธุรการ
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ รายงาน