- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566

   วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 (ระดับเงิน) ดำเนินการประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ ณ โรงเรียนวัดสมุทรโคดม โรงเรียนวัดนอกปากทะเล โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 และโรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) โดยรายนามคณะกรรมการฯ ได้แก่

1. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายนพพร ตุ้มทอง ผอ.โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) กรรมการ
3. นายอนุพงศ์ โชติรักษ์ ผอ.โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) กรรมการ
4. นางสุธิดา กงแก่นทา ผอ.โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) กรรมการ
5. นางสาวทัตธนันท์ พุ่มนุช  นักวิชาการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุธิตชา ศิริเวช เจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเลขานุการ

alt

alt

alt

alt

alt

ขอขอบคุณภาพจาก   สุธิตชา ศิริเวช   เจ้าพนักงานธุรการ 

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ รายงาน