- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมวิพากษ์แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สพป.เพชรบุรี เขต 1

   วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมวิพากษ์แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สพป.เพชรบุรี เขต 1 โดยมีคณะกรรมการวิพากษ์แผน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 12 เครือข่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 และมีนางวิรัตน์ เสรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เป็นฝ่ายเลขานุการ

โดยคณะกรรมการวิพากษ์แผนฯ วิพากษ์แผนปฏิบัติการกันอย่างกว้างขวาง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของ สพป.เพชรบุรี เขต 1 และการวิพากษ์แผนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผล

alt

alt 

alt

alt

alt

alt

alt