- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมการพิจารณาอนุญาตเพิ่มหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลการศึกษา ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรบุรี ปีงบประมาณ 2567

    วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการพิจารณาอนุญาตเพิ่มหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลการศึกษา ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรบุรี ปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. นางกชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ประธานกรรมการ
2. นางสุภัคญาณี สุขสำราญ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกรรมการ
3. นางเครือชุลี เรืองแก้ว       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี       
4. นายสมพงษ์  เกศีนิลพรรณ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ กรรมการ
5. นางพรพิมล ธัญพรจิรวัชร์  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ                                         
6. นายบรรพต พงษ์รอด        ศึกษานิเทศก์      กรรมการ                                                 
7. นางลภัสรดา เกตุเอม        ศึกษานิเทศก์      กรรมการและเลขานุการ

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาในประเด็นของการอนุญาตเพิ่มหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลการศึกษา ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรบุรี ปีงบประมาณ 2567

alt

alt

alt

alt

alt


ขอขอบคุณภาพจาก   พรพิมล ธัญพรจิรวัชร์  ศึกษานิเทศก์ /พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์