- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

   วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 - 14.30 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังนโยบายการจัดตั้งงบประมาณจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รักษาราชการแทน เลขาธิการ กพฐ. และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จากนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. และนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.กลุ่มสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

...โดยมี นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นางวิรัตน์ เสรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวมาลี ชูช่อแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายด้วย

alt

alt

alt

alt

alt

ภาพ / ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์