- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจนิเทศ และตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน (Site Visit) ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV เครือข่ายที่ 11 และ 12

    วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 18.00 น. คณะกรรมการนิเทศ และตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน (Site Visit) ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ณ โรงเรียนในอำเภอหนองหญ้าปล้อง โดยผู้อำนวยการโรงเรียน/รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านท่าเสลา
2.โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ
3. โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง
4. โรงเรียนบ้านจะโปรง
5. โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
6. โรงเรียนบ้านหนองไผ่
7. โรงเรียนบ้านพุพลู
8. โรงเรียนบ้านปากรัตน์
9. โรงเรียนบ้านสามเรือน

โดยคณะกรรมการนิเทศฯ ได้แก่

1. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายวีระพงศ์ สว่างลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสลา
3. นางสุกัญญา ดีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ
4. นายโอภาส วงศ์เวช  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192ฯ
5. นางสุปันนา งิ้วทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุพลู
6. นางสาวนฤมล ชุนฬหวานิช ศึกษานิเทศก์

โดยขั้นแรกโรงเรียนต่าง ๆ ได้ดำเนินการประเมินตนเอง ตามคู่มือการดำเนินงานระดับสถานศึกษาเรียบร้อยแล้วก่อนการตรวจเยี่ยมพื้นที่ โดยการดำเนินการสอดคล้องตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และนอกจากการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน คณะกรรมการฯ ได้ให้กำลังใจและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้วย

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

ภาพ/ข่าว :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์