- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจนิเทศ และตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน (Site Visit) ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV เครือข่ายที่ 10

    วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. คณะกรรมการนิเทศ และตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน (Site Visit) ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ณ โรงเรียนในอำเภอบ้านแหลม โดยผู้อำนวยการโรงเรียน/รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองมอญ โรงเรียนบ้านเหมืองไทร โรงเรียนวัดกุฏิ (นันทสิเทศประชาสรรค์) โรงเรียนมิตรภาพที่ 34

โดยคณะกรรมการยิเทศฯ ได้แก่

1. นายสิทธิพงศ์ เกรอด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองไทร
2. นางฐิติรัตน์ จูโต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมอญ
3. นายบรรพต พงษ์รอด  ศึกษานิเทศก์

โดยขั้นแรกโรงเรียนต่าง ๆ ได้ดำเนินการประเมินตนเอง ตามคู่มือการดำเนินงานระดับสถานศึกษาเรียบร้อยแล้วก่อนการตรวจเยี่ยมพื้นที่ โดยการดำเนินการสอดคล้องตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

 

ขอขอบคุณภาพ :  บรรพต พงษ์รอด ศึกษานิเทศก์ คณะครู รร.บ้านคลองมอญ รร.บ้านเหมืองไทร รร.วัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) รร.มิตรภาพที่ 34

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ รายงาน