- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจนิเทศ และตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน (Site Visit) ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV เครือข่ายที่ 1

    วันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. คณะกรรมการนิเทศ และตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน (Site Visit) ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ณ โรงเรียนในอำเภอเมือง โดยผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) 2. โรงเรียนวัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) 3. โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) 4. โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) 5. โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) 6. โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)

โดยคณะกรรมการนิเทศฯ ได้แก่
1. นางสาวกานดา ดาราพันธ์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางสาวรักตาภา พินโพวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพพระในฯ
3. นายอนุศาสน์ เพียรทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้างฯ
4. นางลภัสรดา เกตุเอม  ศึกษานิเทศก์

โดยขั้นแรกโรงเรียนต่าง ๆ ได้ดำเนินการประเมินตนเอง ตามคู่มือการดำเนินงานระดับสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการนิเทศฯ เยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน โดยการดำเนินการสอดคล้องตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

...โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) 

alt alt alt

...โรงเรียนวัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์)

alt alt alt

...โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์)

alt alt alt

...โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) 

alt alt

...โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) 

alt alt

...โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)

alt alt

 

ขอขอบคุณภาพจาก ลภัสรดา เกตุเอม ศีกษานิเทศก์ /คณะครู รร.วัดลาดโพธิ์ รร.วัดโพพระใน รร.วัดพระรูป รร.บ้านดอนมะขามช้าง รร.วัดสิงห์ รร.วัดโพธิ์ทัยมณี