- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจนิเทศ และตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน (Site Visit) ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV เครือข่ายที่ 7

     วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. คณะกรรมการนิเทศ และตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน (Site Visit) ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ณ โรงเรียนในอำเภอเมือง และอำเภอบ้านแหลม โดยผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย) 2. โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) และ 3. โรงเรียนวัดบางลำภู

โดยคณะกรรมการนิเทศฯ ได้แก่

1. นางสาวกานดา ดาราพันธ์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายตรีศูล พงษ์พันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลม
3. นางมนฤดี หอมดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางลำภู
4.  นายบรรพต พงษ์รอด  ศึกษานิเทศก์

 

โดยขั้นแรกโรงเรียนต่าง ๆ ได้ดำเนินการประเมินตนเอง ตามคู่มือการดำเนินงานระดับสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการนิเทศฯ เยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน โดยการดำเนินการสอดคล้องตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

:: โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อฯ::


alt alt alt

 

::โรงเรียนบ้านบางหอฯ::

alt alt alt

:: โรงเรียนวัดบางลำภู ::

alt alt alt

ภาพเพิ่มเติม : คลิก

ภาพ/รายงาน :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์