- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมคณะกรรมการนิเทศ และตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน (Site Visit) ของสถานศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ครั้งที่ 1/2566

    วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนิเทศ และตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน (Site Visit) ของสถานศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.กชพร มั่งประเสริฐ และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และคณะกรรมการนิเทศ ประกอบด้วย ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา พร้อมผู้แทนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบการดำเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV พร้อมพิจารณากำหนดปฏิทินการลงพื้นที่ 12 กลุ่มเครือข่าย

alt

alt

alt alt

alt alt

alt alt

ภาพ/ข่าว  :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์   นักประชาสัมพันธ์