- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจครูเพชร เขต 1 ร่วมอบรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

    วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "การประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหรสถานศึกษา และคณะครูจากโรงเรียนในอำเภอเมือง และอำเภอหนองหญ้าปล้อง รวมทั้งบุคลากรในสังกัด จำนวน 60 คน โดยมีนางอภิญญา เกษมพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ ท่านบดินท์ฯ ได้กล่าวโดยสรุปประเด็นว่า การประชาสัมพันธ์เปรียบเหมืนกระบอกเสียงที่จะบอกต่อผลงานของโรงเรียนและนักเรียนสู่สังคมและสาธารณชน และช่วยเสริมสร้างภาพลักษณืที่ดีให้แก่องค์กรได้ โดยมีนางอภิญญา เกษมพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน อำนวยการจัดอบรมโดยกลุ่มอำนวยการ ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต 1

การอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในบริบทที่กว้างขึ้นของการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ภาพถ่ายที่ดีต่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวที่ตรงตามหลักการประชาสัมพันธ์ที่ดี และการใช้สื่อในยุคดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์ เน้นการใช้งานโปรแกรมสมัยใหม่ที่เป็นที่นิยมอย่าง CANVA มาเป็นตัวช่วยในการผลิตชิ้นงาน ...โดยมีอาจารย์พิชาภพ บุญเลิศ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ สาขานวัตกรรมการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยาชภัฏเพชรบุรี ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ เคลือบสุวรรณ คุณครูโรงเรียนบ้านพุพลู และบุคลากร สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้

ในการอบรมฯ คณะครูได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้และการอภิปราย รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติในการผลิตชิ้นงานประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม CANVA ช่วงท้ายชั่วโมงได้นำเสนอผลงานการประชาสัมพันธ์ โดยผลออกมาว่าคุณครูได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

อัลบั้มภาพ   คลิก

ภาพ :          ดิเรก สุขประเสริฐ  พนักงานธุรการ
                   ฉัตรวัฒน์ สุขโต  พนักงานบันทึกข้อมูล
ภาพ/ข่าว  :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์