- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมเพื่อคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานระดับปฐมวัย

    วันที่ 15 สืงหาคม  2566 เวลา 9.00 น. นายสมพงษ์  เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นประธานในการประชุมเพื่อคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานระดับปฐมวัย ภายใต้โครงการการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกระดับปฐมวัย โดยมีนายบรรพต พงษ์รอด นางสาวนฤมล ชุนฬหวาณิช นางลภัสรดา เกตุเอม ศึกษานิเทศก์ และนางสาวกาญจนา อยู่เย็น คุณครูโรงเรียนบ้านเหมืองไทร เป็นกรรมการคัดเลือกฯ

การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ (สำหรับผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน) ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt

alt alt

alt alt

alt alt

ภาพ/ข่าว : ฉัตรวัฒน์ สุขโต  พนักงานบันทึกข้อมูล