- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประเมินสถานศึกษาสีขาว "ร.ร.บ้านพุลพลู และ ร.ร.วัดเขาสมอระบัง" ปีการศึกษา 2565

     วันที่ 15 มีนาคม 2566  คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นายชวภณ แหลมสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) นางวริสญา พิมพ์สวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม นายนพพร  ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) และ นางสาวทัตธนันท์  พุ่มนุช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  เพื่อประเมินสถานศึกษาสีขาวฯ  จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุพลู และ โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง

:: โรงเรียนบ้านพุพลู ::

alt alt alt


:: โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง ::

alt alt alt


ภาพ/ข่าว :  ทัตธนันท์ พุ่มนุช  นักวิชาการศึกษา