- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจพัฒนา ฯ ศึกษาดูงาน

          สพป.เพชรบุรี เขต 1  จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระหว่างวันที่  29  สิงหาคม  -  2  กันยายน  2556
          นายกนก  ปิ่นตบแต่้ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงาน ฯ  โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์  จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ  และพาคณะไปศึกษาดูงานด้านการจัดการ  ณ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  87  (นิคมสร้างตนเอง 1)  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งจา่กการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานในครั้งนี้  ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาทุกคน  ได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และได้ไปศึกษาวิธีการปฏิบัติจริง  อีกทั้งยังมีความั่นใจว่า  จะสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับ  ไปปฏิบัติ  ณ  สถานศึกษาของตนเองได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
altaltaltaltaltaltalt