- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจสุนทรียการ สืบสานเอกลักษณ์

altalt
altaltaltaltaltaltaltalt
          เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2556  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ  "สุนทรียการ  สืบสานเอกลักษณ์"  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โดยมีนายทรงเกียรติ  กลิ่นมาลี  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน
          การอบรมครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของชีวิตมนุษย์  ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย  ครูผู้สอนศิลปะจำนวน  40  คน   และได้่รับความอนุเคราะห์จาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา  แฉ่งฉายา  อดีตหัวหน้าภาควิชาศิลปะ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ,  อาจารย์วิริยะ  สุสุทธิ   และ อาจารย์ดวงจันทร์  สุสุทธิ  ครูโรงเรียนเซ็นโยเซฟเพชรบุรี  ซึ่งเป็นทีมแทงหยวกของจังหวัดเพชรบุรี  ในงานสร้างพระเมรุมาศของสำนักพระราชวัง  ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม   การอบรมครั้งนี้กำหนดในระหว่างวันที่  23 - 24  สิงหาคม  2556  ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  สพป.เพชรบุรี เขต 1