- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปี 56 ครั้งที่ 2

     สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การส่ง คำร้องขอย้ายประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1–15 สิงหาคม 2556 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายดารงตาแหน่งทางสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้จัดส่งคาร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ภายในวันที่ 16 กันยายน 2556 เป็นอย่างช้า