- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

นาย ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ประชุมหารือถึงแผนการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในด้านวิชาการและคุณธรรมแบบบูรณาการ โดยจะส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณธรรมนำวิชาการมากขึ้น ซึ่งผู้บริหาร และครูทุกคนจะต้องได้รับการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ผ่านภาคปฎิบัติอย่างจริงจังด้วย ที่ผ่านสพฐ.ลงนามความร่วมมือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในโครงการเด็กดีมีที่เรียนแล้ว เป็นผลให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับทราบ และเข้าร่วมโครงการมากขึ้น เชื่อว่าในปีการศึกษา 2556 จะมียอดโควต้า เด็กที่ได้รับโอกาสโดยใช้คะแนนความประพฤติดี เข้ามาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า อยากให้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูที่ได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรมด้วย โดยขอให้กำหนดเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร หรือการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะต่างๆ ให้ประเมินด้านความดีเข้าไปด้วย ดังนั้น สพฐ.กำลังพิจารณาการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร ทั้งผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารเขตพื้นที่ ครู จะเพิ่มองค์ประกอบความดีเข้าไปอีก ซึ่งจากเดิมที่ประเมินไว้ 3 ด้าน คือด้านวินัย ผลการปฎิบัติงาน และผลงานวิชาการ ซึ่งหลักฐานที่จะใช้ประเมินความดีนั้น จะต้องมาจากภาคปฎิบัติ การฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ สพฐ.จะจัดทำเป็นข้อเสนอ เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณาต่อไป