- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๐)

    (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ

    (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ

    (ง) จัตระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร

    (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร

    (ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา

    (ข) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ

    (ช) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ

    (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ

    (ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย