- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจตรวจติดตาม

          นางผานิตย์ มีสุนทร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึุกษาธิการ เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา อีกทั้งสรุปผล และปัญหาการดำเนินงานให้ผู้ตรวจราชการ ฯ ได้รับท ราบ เพื่อนำไปเสนอหน่วยเหนือเพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป หน่วยงานที่เข้ารายงานผลประกอบด้วย นายทวีัศักดิ์ ไทยประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.พบ. เขต 1, นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.พบ. เขตื 2 , นายกิตติศักดิ์ รัตนฉายา ผอ.กศน.จังหวัดเพชรบุรี , นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์ ผอ.กลุ่่มนโยบายและแผน สพม.10 , นางวีรดา ชุลีกราน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพม.10 , นายสุพร อนามัย ปส.กช.จังหวัดเพชรบุรี , นายประมุข ติฐิโต รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิค , นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ ผอ.ศธ๓.6 , และนายสมชัย บังจิต ที่ปรึกษาภาคประชาชน ซึ่งผลการรายงานด้านการจัดการศึกษาและการให้บริการด้านการศึกษา เป็นที่พอใจของผู้ตรวจ ฯ เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของ สพป.พบ. 1 ที่สามารถทำให้นักเรียนอ่อนออกเขียนได้ 100 % และเรื่องของการใช้เครื่องแท็ปเล็ตเพื่อการเรียนการสอน

altaltaltaltalt