- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงาน

จุดเน้นและแนวทางการพัฒนาการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
(10 Priorities in Developing the Quality of Education of Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1)
 
 จุดเน้นที่ 1 เทิดทูนสถาบัน (Respect Nation, Religion, and Monarchy)
 จุดเน้นที่ 2 ประกันคุณภาพ  (Guarantee Quality Assurance)
 จุดเน้นที่ 3 เพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์  (Raise the Effectiveness of Students’ Learning)
 จุดเน้นที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียง  (Economic Self-Sufficiency)
 จุดเน้นที่ 5 ลดความเสี่ยงออกกลางคัน  (Increase School Retention Rates)
 จุดเน้นที่ 6 อาหารกลางวันครบ 5 หมู่ (Ensure Provision of all 5 Essential Nutritional Food Group)
 จุดเน้นที่ 7 เชิดชูคุณธรรม  (Assure Moral Strength)
 จุดเน้นที่ 8 สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี วิจัย  (Foster Innovation, Technology, and Research)
 จุดเน้นที่ 9 นิเทศภายใน (Develop Internal Supervision)
 จุดเน้นที่ 10 ความปลอดภัยในโรงเรียน (Enhance School Safety)