- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงาน

จุดเน้นและแนวทางการพัฒนาการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
(9 Priorities in Developing the Quality of Education of Phetchburi Primary Educational Service Area Office 1)
 
จุดเน้นที่ 1 น้อมนำพระบรมราโชบํายสู่การปฏิบัติ (Inducement The Royal Educational Policy)
จุดเน้นที่ 2 พัฒนาหลักสูตร เพิ่มผลสัมฤทธิ์(Curriculum Development & Raise the Effectiveness of students learning)
จุดเน้นที่ 3 คิดคำนวณ อ่าน เขียน (Arithmetic Reading & Writing Development)
จุดเน้นที่ 4 โรงเรียนมีคุณภาพ ปลอดภัย น่าอยู่ (Quality Standards -Safety and Compatible Schools)
จุดเน้นที่ 5 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ มีคุณธรรม (Teachers and Educational Staff are Qualified and Ethical)
จุดเน้นที่ 6 สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี และการวิจัย (Foster Innovation Technology and Research)
จุดเน้นที่ 7 นิเทศภายใน (Internal Supervision)
จุดเน้นที่ 8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (Guarantee Quality Assurance)
จุดเน้นที่ 9 ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Learners’ Development Activities)