- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 

      สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 และสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 140 ตอนพิเศษ 9 วันที่ 13 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ในการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2566 และได้ดำเนินการจัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 25 เมษายน 2566 และขอแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ที่ ศธ 04104/1188 ลงวันที่ 25 เมษายน 2566

 

344560238_1268774174059174_3886339320084634953_n.jpg - 1.74 Mb 344568379_742650397556244_7656073485558730771_n.jpg - 1.59 Mb

344019770_154566887578922_2848384990762886615_n.jpg - 1.91 Mb  344742181_184287217844669_2201886150156507097_n.jpg - 1.82 Mb