- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจกฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 


 


 

กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ของกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

    กลุ่มอำนวยการ

    กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

    กลุ่มบริหารงานบุคคล

    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

    กลุ่มนโยบายและแผน

    หน่วยตรวจสอบภายใน

    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DL-ICT)

    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

    กลุ่มกฎหมายและคดี