สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
โทรศัพท์ : 0-3242-5338 | โทรสาร : 0-3242-3692
Facobook : www.facebook.com/petburi1