Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 


นายกนก  ปิ่นตบแต่ง
ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1
ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจลงทะเบียนเข้าระบบIn order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
รูปภาพ แผนชายแดน
อาทิตย์, 21 พฤษภาคม 2017
          27  จังหวัด  105  อำเภอ  ร่วมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน  4  ปี  หวังคุณภาพการศึกษาดีขึ้น  เห็นเป็นรูปธรรมได้  เด็กและเยาวชนทันต่อการแปลี่ยนแปลง           เมื่อเวลา  09.00 น.  วันที่  19 พ.ค. 60  พลเอก  สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วงว่าการกระทรวงศึกษาธิการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ของดี...มีให้ดู
พฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2017
          สพป.เพชรบุรี เขต 1  บริหารจัดการศึกษาได้อย่างดีมีคุณภาพ  หลายเขตพื้นที่  มาศึกษาดูงาน           เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2560  นายอติศักดิ์  ไนยะกูล  และนายทองศรี  โพธิ์ทอง  รอง  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2   นำข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงานฯ  มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ  ณ... อ่านเพิ่มเติม...
ผู้ทรง ใน กศจ.เพชรบุรี
จันทร์, 08 พฤษภาคม 2017
            สพฐ.  มีคำสั่ง  แต่งตั้ง  ผู้ทรงคุณวุฒิใน  กศจ.  จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้ว            ตามคำสุั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  19/2560  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  1  เมษายน  พุทธศักราช  2560  กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ว่าที่ "แม่พิมพ์รุ่นใหม่"
พุธ, 26 เมษายน 2017
          ศธจ.เพชรบุรี  จัดสอบบุคล  2,206  คน  เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ  เป็นข้าราชการครู  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประจำปี  พ.ศ. 2560           ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้กำหนดให้สำนักงาน  ศธจ.เพชรบุรี  เปิดรับสมัครลุคคล  เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ  เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ อบรมปฏิบัติการ "การแสดงความเคารพ"
พุธ, 26 เมษายน 2017
        นายสายัณห์  พันนุกิจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการ  "การแสดงความเคารพ"           สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่
พุธ, 29 มีนาคม 2017
               ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่  เพื่อเตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบ 4 ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2560
พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017
การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2560                           เมื่อวันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ยะลา เขต ๑
พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ยะลา เขต ๑        เมื่อวันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสิทธิ์ ใจช่วง รอง.ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ , นายสายัณห์ พันนุกิจ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ , ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ให้การต้อนรับ นายจีรยุทธ  วิชญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel Videostudio
พุธ, 04 มกราคม 2017
                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel Videostudio ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1... อ่านเพิ่มเติม...

แผนชายแดน

altaltaltalt

          27  จังหวัด  105  อำเภอ  ร่วมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน  4  ปี  หวังคุณภาพการศึกษาดีขึ้น  เห็นเป็นรูปธรรมได้  เด็กและเยาวชนทันต่อการแปลี่ยนแปลง

          เมื่อเวลา  09.00 น.  วันที่  19 พ.ค. 60  พลเอก  สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วงว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธา่นเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่เขตชายแดน (พ.ศ. 2560 - 2564)  ณ  โรงแรมหัวหิน  แกรนด์  โฮเทล  แอนด์พลาซ่า  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ได้กล่าวรายงานว่า   กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดน  ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน  3  ประเทส  คือ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  และราชอาณาจักรกัมพูชา  ซึ่งคลอบคลุมพื้นที่  27  จังหวัด  105  อำเภอ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ   เกิดเป็นรูปธรรม  โดยมุ่งเน้นการเตรียมเด็กและเยาวชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลของเศาษฐกิจและสังคมโลก  ด้วยการใช้กระบวนการทางการศึกษา  อีกทั้งต้องการสร้างคนด้วยการศึกษา  ฝึกให้เด็กและเยาวชนได้มีอาชีพอย่างทั่วถึง  เหมาะสมกับพื้นที่ โดยกำหนดนเป็นโบยบายเร่งด่วนในการพัฒนาการศึกษา  กำหนดให้ทุกภาคส่วนได้มามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมจากจังหวัดต่าง ๆ  6  จังหวัด ๆ ละ  30  คน  ประกอบด้วย  จังหวัดเพชรบุรี ,  กาญจนบุรี ,  ราชบุรี ,  ประจวบคีรีขันธ์ ,  ชุมพร และระนอง  พา้อมเจ้าหน้าที่อีก  70  คน  รวมแล้ว  250  คน

           ประธานในพิธี  พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รมว.ศธ.  ได้กล่าวในที่ประชุมว่า  ขอให้ทุกจังหวัด  ได้นำเอา "จุดแข็ง และโอกาสในพื้นที่"  มากำหนดเป็นแนวทางในการจัดทำแผนฯ  ขอให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด  คือ  "คิดให้ครบ  ทบทวนเป็นห้วง ๆ  ห่วงการรับรู้"  พร้อมทั้งนำศาสตร์พระราชา  หลักการทรงงาน และหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อปวงชนชาวไทย  เป็นหลักในการศึกษาและดำเนินชีวิต  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  "3  ห่วง  2  เงื่นไข"  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ  ศักยภาพของเด็ก และเยาวชนตามพื้นที่ชายแดนได้อย่างเหมาะสม

 

ทินกร  กล่ำทอง ,  สายใจ  จิรชีพพัฒนา       ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพำได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/0B2iTpSaOG2f2U1FFbC1fQ1Y2elk

https://drive.google.com/drive/folders/0B2iTpSaOG2f2a0wtLUJWY1RfVms

 

 

ของดี...มีให้ดู

alt

          สพป.เพชรบุรี เขต 1  บริหารจัดการศึกษาได้อย่างดีมีคุณภาพ  หลายเขตพื้นที่  มาศึกษาดูงาน

          เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2560  นายอติศักดิ์  ไนยะกูล  และนายทองศรี  โพธิ์ทอง  รอง  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2   นำข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงานฯ  มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  โดยมีนายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ให้การต้อนรับ  และบรรยายถึงผลความสำเร็จ  และองค์ประกอบในการบริหารงาน

          ผอ.สพป.เพชรบุร เขต 1  ได้กล่าวว่า  ดีใจ และยินดีที่พี่ - เพื่อน - น้อง  ชาวยโสธร  เขต 2  มาศึกษาดูงานในครั้งนี้  ถือว่าได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการ   โดยแนะนำให้ใช้หลักการบริหารงานด้วย  ปณิธาน  7  ประการ  คือ  น่าอยู่  ,  อุ่นใจ ,  คิดอ่านเขียนได้ ,  มีจุดขาย ,  สร้างเครือข่าย ,  ใช้ตัวช่วย  และพร้อมด้วยแหล่งเรียนรู้  นำเอาหลักปณิธานทั้ง  7  ข้อ  หรือ  7  ประการ  มาผนวกในการบริหารงาน   ซึ่งเป็นที่พอใจของคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง

 

คลิกชมภาพบางส่วนได้ที่นี่

ทินกร  กล่ำทอง    ภาพ / ข่าว

https://drive.google.com/drive/folders/0B2iTpSaOG2f2UDMwZkVPLUpJcU0

 

 


หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่


 Data Center สพป.พบ.1