porno hd xxx pornos perfectgirls Tiffany Mynx Raue Ficken porno blowjob porn videos
sex free pornhub download somali sex video suuny leone bf flim download somali sex video xxx sex videos filmyzilla.com

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

 

แนวทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้นำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 10 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  20 ปี    (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่ มากำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เน้นความพร้อมและการสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วมทั้งองค์กร บูรณาการการบริหารงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญในด้านความโปร่งใส ถูกต้อง มีคุณธรรม รวมทั้งการกระจายอำนาจการบริหารจัดการให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนรวมรับผิดชอบ ปรับปรุง พัฒนางานอย่างเป็นระบบ

วิสัยทัศน์

          “ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเสมอภาคก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีคุณธรรม บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

          1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและมาตรฐาน

          2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 12 ประการ

          3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา

          4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

          5. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมาย

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้กำหนดเป้าหมายหลักคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วย...คุณภาพ 4Q (4 Qualities)

             1. Q1  คุณภาพสำนักงาน Office Quality                                             

                       1.1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ                          

                       1.2  ระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

                       1.3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

             2. Q2  คุณภาพสถานศึกษา School Quality                                      

                       2.1  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา           

                       2.2  มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล         

             3. Q3  คุณภาพห้องเรียน Classroom Quality

                      3.1  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ       

             4. Q4  คุณภาพผู้เรียน Student Quality

                     4.1  ผู้เรียนมีความสามารถ และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน  

                           4.1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน

                           4.1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์        

กลยุทธ์

           จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จึงกำหนด กลยุทธ์ปี งบประมาณ 2562 ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

          1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

          2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และ กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

          1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคลมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ(Career Education)   

          2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม

          3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

          4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

          5. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

           7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นำ Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคม ฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

          1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21

          2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน วิชาชีพมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม

          3. นำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภททั้งระบบ

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

          1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

          2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่เพื่อให้พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน

          3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

          4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ    

          5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

          1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

          2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา

          3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นำไปสู่การกระจายอำนาจ 4 ด้าน ให้สถาน ศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

          4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ

           5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใช้ใน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป

Data Center สพป.พบ.1