Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพฐ:NEA สุภัทรา 587
2 คู่มือแนวทางการจัดคำขอตั้งงบประมาณและการบริหารงบประมาณ สุภัทรา บูรณารมย์ 487
3 ผลการจัดสรรงบประมาณปี 2559 รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำหรับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น สุภัทรา บูรณารมย์ 410
4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สุภัทรา บูรณารมย์ 401
5 ผลการจัดสรรงบประมาณปี 2559 ค่าซ่อมแซมบ้านพักครู สุภัทรา บูรณารมย์ 427
6 บัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2559 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 สุภัทรา บูรณารมย์ 402
7 ผลการจัดสรรงบประมาณปี 2559 รายการค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - ประปา สุภัทรา บูรณารมย์ 449
8 แบบฟอร์มประมาณราคาค่าครุภัณฑ์ ฐิติกา 468
9 แบบฟอร์มประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม ปร.4 , ปร.5 และ ปร.6 ฐิติกา 570
10 รายงานผลการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน (30 กันยายน 2558) สุภัทรา 452
11 รายการจัดสรรงบประมาณโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนขนาดเล็ก(มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฐิติกา 661
12 คู่มือแนวทางพัฒนางานโดยใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ผ่านระบบ LAN ด้วยเทคนิค READ ME สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ฐิติกา 545
13 สรุปผลการจัดสรรงบประมาณแยกตามหมวดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (SPBB Monitoring) ฐิติกา 668
14 บัญชีจัดสรร Tablet ปี2555 - ปี2556 ครู+นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2556 ฐิติกา 509
15 การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าคุรุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2558 ฐิติกา 518
16 ตัวอย่างการจัดทำปร.4 สุภัทรา บูรณารมย์ 807
17 ตัวอย่างแบบปร.4 ปร.6 สุภัทรา บูรณารมย์ 26118
18 แบบฟอร์มปร.4 และปร.6 ปรับปรุงซ่อมแซม สุภัทรา บูรณารมย์ 4362
19 รายการประมาณราคา ปี 2557 (ราคากลางวัสดุ) สุภัทรา บูรณารมย์ 3922
20 ผลการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2547 - 2557 สุภัทรา บูรณารมย์ 1050
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2
Data Center สพป.พบ.1