Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพฐ:NEA สุภัทรา 1539
2 คู่มือแนวทางการจัดคำขอตั้งงบประมาณและการบริหารงบประมาณ สุภัทรา บูรณารมย์ 804
3 ผลการจัดสรรงบประมาณปี 2559 รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำหรับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น สุภัทรา บูรณารมย์ 704
4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สุภัทรา บูรณารมย์ 682
5 ผลการจัดสรรงบประมาณปี 2559 ค่าซ่อมแซมบ้านพักครู สุภัทรา บูรณารมย์ 650
6 บัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2559 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 สุภัทรา บูรณารมย์ 697
7 ผลการจัดสรรงบประมาณปี 2559 รายการค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - ประปา สุภัทรา บูรณารมย์ 744
8 แบบฟอร์มประมาณราคาค่าครุภัณฑ์ ฐิติกา 873
9 แบบฟอร์มประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม ปร.4 , ปร.5 และ ปร.6 ฐิติกา 8171
10 รายงานผลการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน (30 กันยายน 2558) สุภัทรา 721
11 รายการจัดสรรงบประมาณโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนขนาดเล็ก(มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน)ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฐิติกา 1587
12 คู่มือแนวทางพัฒนางานโดยใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ผ่านระบบ LAN ด้วยเทคนิค READ ME สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ฐิติกา 851
13 สรุปผลการจัดสรรงบประมาณแยกตามหมวดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (SPBB Monitoring) ฐิติกา 1008
14 บัญชีจัดสรร Tablet ปี2555 - ปี2556 ครู+นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2556 ฐิติกา 782
15 การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าคุรุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2558 ฐิติกา 811
16 ตัวอย่างการจัดทำปร.4 สุภัทรา บูรณารมย์ 1072
17 ตัวอย่างแบบปร.4 ปร.6 สุภัทรา บูรณารมย์ 31839
18 แบบฟอร์มปร.4 และปร.6 ปรับปรุงซ่อมแซม สุภัทรา บูรณารมย์ 5042
19 รายการประมาณราคา ปี 2557 (ราคากลางวัสดุ) สุภัทรา บูรณารมย์ 4384
20 ผลการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2547 - 2557 สุภัทรา บูรณารมย์ 1362
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2
Data Center สพป.พบ.1