Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 วราภรณ์ 157
2 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ฐิติกา เพชรสวน 434
3 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2559 วราภรณ์ 397
4 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี(พ.ศ.2558-2564)30กันยายน2558 วราภรณ์ 723
5 ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2558 DMC (30 กันยายน 2558) วราภรณ์ 590
6 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 ฐิติกา 532
7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปี่ที่6 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1(คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา เรียงโรงเรียนที่ได้คะแนน 50 คะแนนขึ้นไปจากมากไปน้อยรายวิชา) ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ดร.ชูศักดิ์ 653
8 ประชากรวัยเรียน 6 ปี (2551-2554) ฐิติกา 546
9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปี่ที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดร.ชูศักดิ์ 525
10 จำนวนและอัตราการเกิดมีชีพ การตาย ทารกตาย และมารดาตาย พ.ศ.2549-2533 จังหวัดเพชรบุรี ฐิติกา 575
11 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2557 ฐิติกา 571
12 เอกสารประกอบการประชุม โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กโดยกลุ่มเครือข่ายด้วยหลัก 7 ปณิธาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2557 ฐิติกา 997
13 โรงเรียนต้นแบบ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ฐิติกา 1175
14 ข้อมูลนักเรียน 10 มิย.2557 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ฐิติกา 1143
15 เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 ฐิติกา 897
16 รายงานการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของโรงเรียนในการให้บริการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 กรณีศึกษาด้านวิชาการ, ด้านงบประมาณ , ด้านบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป วราภรณ์ 653
17 รายงานการวิจัย เรื่อง เปรียบเทียบความพึงพอใจของโรงเรียนในการให้บริการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ 2548 และ 2549 : กรณีศึกษาด้านวิชาการ, ด้านงบประมาณ , ด้านบริหารงานบุคคลและ ด้านการบริหารทั่วไป วราภรณ์ 836
18 สรุปผลรายงานการวิจัยเรื่องเปรียบเทียบความพึงพอใจของโรงเรียนในการให้บริการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 วราภรณ์ 600
19 การประเมินสมรรถนะ Competency กลุ่มแผน 1003
20 คำบรรยายสมรรถนะ กลุ่มแผน 676
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2
Data Center สพป.พบ.1