Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

เตรียมความพร้อมสู่การอ่านออก เขียนได้

        เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ร่วมกับ บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด มหาชน จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การอ่านออก เขียนได้    ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 

        ซึ่งการประชุมครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการอ่าน การเขียน ได้รับการแก้ไขปรับปรุง และส่งเสริมเด็กที่มีความพร้อมอยู่แล้วให้พัฒนาต่อไปได้ตามศักยภาพ

 

 

สุวรี   ทัพนาค     ภาพ/ ข่าว


คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม ชุดที่ 1

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม ชุดที่ 2

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 14:36 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1