Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจรายชื่อผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น (วันครูที่ 16 มกราคม 2560)

ด้วย สพป.เพชรบุรี เขต 1  ร่วมกับจุดบริการงานคุรุสภา สพป.เพชรบุรี เขต 1  กำหนดให้จัดงานกิจกรรมงานวันครู  ครั้งที่ 61  ประจำปี 2560  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"  ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู  ส่งเสริมสามัคคีธรรม  ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม  รวมทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  ในวันจันทร์ที่  16  มกราคม  2560  ณ หอประชุมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธาน

                      ในการนี้  สพป.เพชรบุรี เขต 1  จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และผู้มีเกียรติทุกท่าน  เข้าร่วมพิธีดังกล่าว  รายละเอียดตามกำหนดการทีแนบมาพร้อมนี้

                       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Attachments:
Download this file (วันครู 2560.pdf)วันครู 2560.pdf[ ]877 Kb
 
Data Center สพป.พบ.1