Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ปี 2559

                    ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
                    อาศัยอำนาจตามมาตรา 50 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว126 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 และโดยมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดังรายละเอียดดังเอกสารแนบ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:14 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1