Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจาปี 2558 ครั้งที่ 2

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การส่ง คำร้องขอย้ายประจาปี 2558 ระหว่างวันที่ 1–15 สิงหาคม 2558 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายคำรงตำแหน่งทางสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้จัดส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และรายงาน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ภายในวันที่ 16 กันยายน 2558 เป็นอย่างช้า  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
 
Data Center สพป.พบ.1