Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

          ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 มีมติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
          อาศัยอำนาจตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว6 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1884 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ


 
Data Center สพป.พบ.1