Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจาปี 2558 ครั้งที่ 1

          ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่สอนในหน่วยงานทางการศึกษา โดยให้ผู้ประสงค์ขอย้ายส่งคาร้องขอย้าย ได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ และครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม เพื่อทราบและถือปฏิบัติ นั้น
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การส่ง คำร้องขอย้ายประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1–15 กุมภาพันธ์ 2558 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายดารงตาแหน่งทางสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้จัดส่งคาร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตาม รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2015 เวลา 10:20 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1