Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจการขายทอดตลาด อาคารเรียนของโรงเรียนวัดกุฏิ(ชุ่มประชาสรรค์)

ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผู้รับมอบอานาจจากเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะทาการขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 004 จานวน 8 ห้องเรียน จานวน 1 รายการ ของโรงเรียนวัดกุฏิ(ชุ่มประชาสรรค์) ตามรายการรายละเอียดการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแนบท้ายประกาศนี้ โดยกาหนดดูสถานที่และสภาพอาคารที่จะทาการรื้อถอนได้ที่ โรงเรียนวัดกุฏิ(ชุ่มประชาสรรค์) ตาบลบางเค็ม อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ วันที่ 14 มกราคม 2558 ถึง 22 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และกาหนดขายทอดตลาดในวันที่ 23 มกราคม 2558 กาหนดให้ลงชื่อเข้าสู้ราคาพร้อมวางหลักประกัน ตั้งแต่เวลา 09.00น. ถึง 10.30 น. และดาเนินการขายทอดตลาดในเวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
          ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 004 จานวน 8 ห้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 0-3242-5338 ต่อ 105 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศที่แนบมานี้)
 
Data Center สพป.พบ.1