- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

- ว่าง -

 

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจดร.เกศทิพย์ฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2 ภาคกลาง

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ดร บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในฐานะประธานและผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 4 เข้าร่วมการเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2 (ภาคกลาง) ของ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปลายทางในโครงการ และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางระดับ ม.ต้น ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยโรงเรียนพรหมานุสรณ์ สังกัด สพม.เพชรบุรี เป็นโรงเรียนต้นทางในการจัดการเรียนรู้แบบสื่อสารสองทางไปยังโรงเรียนปลายทาง 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 1 และโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิตย์) ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป.สมุทรสาคร

   โดย ดร.เกศทิพย์ฯ นำทีมบุคลากรจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักทดสอบทางการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งผู้แทนจาก 4 โรงเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากการดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแบบสื่อสารสองทาง มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

   ในการนี้ ทางคณะของรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ จะร่วมกันหาแนวทางในการวางระบบการถ่ายทอดสด ส่งสัญญาณจากโรงเรียนต้นทาง และการรับสัญญาณของโรงเรียนปลายทาง โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสำหรับการเรียนการสอนมากขึ้น และได้ชื่นชม โรงเรียน บุคลากร และครูต้นทางและปลายทางที่ให้ความร่วมมือกัน ทำให้การจัดการเรียนการสอนแบบสื่อสารสองทางเป็นไปได้อย่างราบรื่น และเด็กนักเรียนจากปลายทางเกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียนได้อย่างดีเยี่ยม

alt alt

alt alt alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

ขอขอบคุณภาพจาก  อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว  สพม.เพชรบุรี
ภาพ/ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์   นักประชาสมพันธ์