- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจผู้แทน สพป.เพชรบุรี เขต 1 ร่วมกับคณะครู เดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียน ณ อำเภอหนองหญ้าปล้อง

     วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดย ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักจิตวิทยาโรงเรียน และเจ้าหน้าที่กลุ่ม ร่วมกับคณะครู ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนและครอบครัว จำนวน 5 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ โรงเรียนบ้านพุพลู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) และโรงเรียนบ้านอ่างศิลา โดยผู้ปกครองนักเรียนได้แสดงความขอบคุณที่สำนักงานฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภคและทุนการศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ภายใต้โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี พ.ศ.2565 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ คือ การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้แก่เด็กนักเรียนและครอบครัว

                       alt alt

alt alt alt

ภาพ/ข่าว  :   สิริรัตน์ สุขประเสริฐ  นักจิตวิทยาโรงเรียน
                   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1