- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจความโปร่งใสของสถานศึกษา (ITA Online)

     

     นายรังสรรค์  คำชาย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  พร้อมด้วยศึกษานิเทศเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)  เมื่อวันที่  15  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา  09.00 - 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมอำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ชมภาพเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/1iaR9Zkln4z7q0abL2vC-4ubss0ev3aeu?usp=sharing