- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

1. การวางแผนอัตรากำลัง


2. การสรรหาคนดีคนเก่ง


3. การพัฒนาบุคลากร


4. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ


5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต


6. การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร


7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน


8. ส่งเสริมคุณธรรมและวินัย