- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจตรวจเลิกสถานศึกษา

     

     

     

     นายสัญญา  กุลสุวรรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  และคณะ  ได้ออกตรวจพัสดุและเอกสารโรงเรียนวัดอินทาราม  ตำบลธงชัย  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  เนื่องจากเลิกสถานศึกษา   โดยมอบหมายให้นางแน่งน้อย  ประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  เป็นสถานที่เก็บรักษาเอกสารสำคัญ  เมื่อวันศุกร์ ที่  16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา  09.00 น.  ณ  โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

นายดิเรก  สุขประเสริฐ     พนักงานธุรการ     ภาพ / ข่าว

ชมภาพเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/1JueB3Y3hlhWwxenOtetMcJZ7QxTgNBTr?usp=sharing