- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


 

2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้้งบุคลกร


 

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร


 

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร


 

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ