Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ“แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สู่ความสำเร็จ”

 

 

“แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สู่ความสำเร็จ”
          วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สู่ความสำเร็จ” ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา รุ่นที่ ๑๔ ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต ๑ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ และได้ลงพื้นที่ไปฝึกประสบการณ์กับสถานศึกษาต้นแบบ ได้เรียนรู้สภาพจริง ทำให้ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษามีความตระหนักในความสำคัญและการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ได้นำประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปใช้ในกระบวนการวางแผนงานนิเทศการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพจริง และพัฒนาความสามารถในการจัดทำแผนการนิเทศเพื่อแก้ไขปัญหาในการสอนของครู และพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้


สุวรี ทัพนาค นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
ชมภาพเพิ่มเติม
https://photos.app.goo.gl/bPGyAoTyrEY37Fef9

 
Data Center สพป.พบ.1