Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 

 
ข้อมูลพื้นฐาน
    O2. ข้อมูลผู้บริหาร
            ผู้บริหารระดับเขตฯ
            ผู้บริหารระดับโรงเรียน
    O3. อำนาจหน้าที่
    O4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

            แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
            แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
    O5. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
    O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    O7. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
    O8. Q&A
    O9. Social Network
 

แผนการดำเนินงาน

 

การปฏิบัติงาน

 

การให้บริการงาน

    O14. มาตรฐานการให้บริการ
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

    O34. เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด
              - ภาษาไทย
              ภาษาอังกฤษ
    O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
              - โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
    O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    O37. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
    
O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    O40. รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
    O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

 

 
Data Center สพป.พบ.1