Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

altalt

          คณะกรรมการประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  ปีการศึกษา  2561 (ภาคกลาง) ประเมินโรงเรียนที่เป็นตัวแทนภาค(อนุบาลเพชรบุรี)

          เมื่อเช้าวันจันทร์ที่  11  มิถุนายน  2561  นายศุภชัย  ชนะดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสภาพจริง  โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2561  (ภาคกลาง)  ณ  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี   โดยมีนายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ศธจ.เพชรบุรี  รศ.ชวน  มินศิริ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี  นายสมาน สรรุพคุณ นายกสู้มาคมผู้แกครูองและีครูโุรงเรียนอนุบีาลเพชรบุรีู พร่้อมด้้วยคณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

          ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  กล่าวว่า  การที่คณะกรรมการฯ  ได้มาเห็นสภาพจริง  ถือเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่ง  คณะกรรมการจะได้เห็นสภาพความเป็นจริงของโรงเรียน  เห็นการดำเนินงานของนักเรียน  ผลงานนักเรียนอย่างแท้จริง  ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี  ได้ดำเนินการเองทั้งสิ้น  คุณครูเป็นเพียงผู้ให้คำชี้แนะเท่านั้น

          นายสมเกียรคิ  ชิดไธสง  ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2  ในฐานะประธานคณะกรรมการ  ได้กล่่าวขอบคุณคณะผู้ให้การต้อนรับ  และได้ชื่นชมสภานักเรียนโรงเรียนอนุบา่ลเพชรบุรีว่า  ดำเนินการได้อย่างดีเยี่ยม  ต่อจากนั้นได้ซักถามขั้นตอน - วิธีการดำเนินงานของสภานักเรียนทุกขั้นตอน  โดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็นฝ่าย ต่าง ๆ ซึ่งได้รับการตอบจากสภานักเรียนเป็นอย่างดี  นักเรียนสามารถตอบได้โดยไม่ต้องมีการเตรียมการ  ถือว่านักเรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

          สำหรับคณะกรรมการประเมินสภาพจริงในครั้งนี้  ประกอบด้วย  นายสมเกียรติ  ชิดไธสง  ผอ.สพป.สรพบุรี เขต 2 , นายสมคิด  ธรรมสิทธิ์  รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 , นายสาโรจน์  กลั่นด้วง  ผอ.รร.ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์  สพม. เขต 42 , นายสุดใจ  สุปัญบุตร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพม.เขต 26 , นางจุฑามาศ  รมสูต  นักวิชาการศึกษา  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 , น.ส.อรอนงค์  อุทารเวสารัช  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน  สพฐ.  คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.สระบุรี เขต 2 , นางการะเกต  นิยมธรรม  นักวิชาการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2 , นางรุจิกร  วุฒิศาสตร์  นักวิชาการศึกษา  สพป.สระบุรี เขต 2 และ นางสาวสุกัญญา  หมั่นจิตร์  นักประชาสัมพันธ์  สพป.สระบุรี เขต 2

ทินกร  กล่ำทอง   ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1jbxIkurjl2YZ5FjMhdNlop1cmIhvIyyW

 
Data Center สพป.พบ.1