Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

 

                        เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน ๒๕๖๐  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องนพรัตน์  โรงแรมรอยัลไดมอนเพชรบุรี  โดย นายประสิทธิ์  ใจช่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ๙๔ คน ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสำนักงาน ๒๐ คน มีข้อราชการสำคัญๆ ดังนี้

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม

   ๑. การมอบทุนการศึกษาของบริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

                   ๒. การมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล (หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา)

                   ๓. การมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มจากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

          ข้อราชการตามระเบียบวาระดังนี้

๓.๑ แผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)

                ๓.๒ วิทยฐานะแนวใหม่

                ๓.๓ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT, O-NET และการอ่าน)

                ๓.๔ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                                ๓.๕ โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษ (boot camp)

                                ๓.๖ ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)

                               ๓.๗ การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560                                                                                               

                               ๓.๘ ติดตามการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2 ค ปี 2560

                               ๓.๙ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปี ๒๕๖๐

 

 

 

สุวรี   ทัพนาค  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ   / ข่าว

ดิเรก  สุขประเสริฐ  พนักงานธุรการ               / ภาพ

 

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุมได้ที่นี่ค่ะ

https://photos.app.goo.gl/VFz8x1Uxhlwo5DKD3

 
Data Center สพป.พบ.1