การสร้างเเละการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย เพื่อป้องกันรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

ดังเอกสารแนบ