การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1 ข จำนวน 2 ห้องเรียน ของโรงเรียนบ้านโตนดน้อย

ดังเอกสารแนบ

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 22 มกราคม 2019 เวลา 15:01 น.)