ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่จำเป็นต้องมีผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

ดังเอกสารแนบ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2018 เวลา 18:05 น.)