การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูพี่เลี้ยง โครงการ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

    วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูพี่เลี้ยง โครงการ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ให้แก่ครูจากสถานศึกษาในสังกัด เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของสถานศึกษาได้เรียนรู้และมีความเข้าใจต่อแนวทางการจัดการศึกษาแนวพุทธ (โรงเรียนวิถีพุทธ) อย่างยั่งยืน และนำไปถ่ายทอดในสถานศึกษาและดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีนายรังสรรค์ คำชาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับร่วมมือจากคณะครู จาก รร.บ้านท่าแร้ง รร.วัดดอนไก่เตี้ย รร.บ้านแหลม และ รร.บ้านหนองรี เป็นคณะวิทยากรพี่เลี้ยง และนางประศาสนี เชยชิต ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรด้วย ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

ภาพ   :    ดิเรก สุขประเสริฐ       พนักงานธุรการ
              ฉัตรวัฒน์ สุขโต          พนักงานบันทึกข้อมูล
ข่าว   :     พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์